top of page
BANNER BACKPAGE.jpg

За проекта
Cyber IN Practice

Аспектите на кибер заплахите и управлението на риска са важни за всеки в съвременното общество.

Проектът Cyber ​​IN Practice има за цел да постигне дигитална трансформация чрез развитие на капацитета за кибер сигурност на студенти с не-ИТ ориентация. По-конкретно, проектът се фокусира върху въвеждането на тези знания за студенти в не-ИТ специалности.

Екипът на проекта прилага иновативни подходи за внедряване на учебна програма по кибер сигурност в дисциплини извън ИТ. Разделено на малки информационни порции (т. нар. „хапки“), съдържанието по кибер сигурност е интегрирано в не-ИТ дисциплини, разкривайки приложната му стойност върху изучаваните конкретни научни дисциплини.

Специфични цели на проекта

01.

Намаляване на регионалните различия по отношение на уменията и компетенциите в областта на кибер сигурността в страните-партньори.

02.

Принос към разкриването на кибер заплахите и пропуските в сигурността на системите във висшето образование.

03.

Подпомагане на основните целеви групи да осъзнаят кибер-рисковете, като се дефинират изискванията за кибер сигурност във висшите учебни заведения в ЕС.

04.

Насърчаване на прехода към въвеждането на знания за кибер сигурност чрез осигуряване на иновативни порции от учебно съдържание и разпространение на основните резултати от проекта.

05.

Укрепване на работата в мрежа за решаване на общи проблеми свързани с въвеждането на знания за кибер сигурност в страните-партньори чрез генериране и споделяне на знания между партньорите.

06.

Пилотно и тестово интегриране на порции учебно съдържание по кибер сигурност в неИТ ориентирани научни дисциплини във висшите училища.

07.

Подпомагане развитието на реалистични очаквания, чрез запознаване с кибер рисковете и предпазване от кибер атаки на партньорите и техните местни и регионални мрежи.

08.

Принос към създаването на синергии, позволяващи изпълнението на общите цели и задачи. Съвместно изпълнени постиженията ще бъдат без съмнение по-големи, сравнени с тези ако всеки партньор работеше самостоятелно.

bottom of page